Máy cải lão hoàn đồng

Bố con nhà quê đứng trước một cái thang máy.