Bản vẽ thiết kế hố thang

 

+ Bản vẽ thang máy tải khách:

+ Bản vẽ thang lồng kính tròn:

+ Thang bệnh viện

+ Bản vẽ thang thực phẩm:

 

 

 

 + Bản vẽ thang cuốn: