Phân biệt không gian phòng máy

 

 

 

 

Thang sử dụng phòng máy Mini
Thang có phòng máy
Thang máy không phòng máy